Základné informácie k začiatku školského roka 2019/2020

 Celý dokument si môžete stiahnuť tu.

Prvý školský deň – 02.09.2019

 • 9:00  úvodné slovo riaditeľky školy 
 • 9:30 – 10:00  informačno-organizačné stretnutie s rodičmi prvákov a nových žiakov 

Druhý školský deň – 03.09.2019

 • 9:00  príchod do školy
 • 9:05 – 12:00  triednické hodiny

Tretí školský deň – 04.09.2019               

Kurz Ochrany života a zdravia pre 1., 2. a 3. ročník

4. ročník súvislá prax pokračovanie

 • 9:00  príchod do školy
 • 9:05  program podľa pokynov tr. uč.

Štvrtý školský deň – 05.09.2019

Vyučovanie podľa rozvrhu 

4. ročník súvislá prax ( nástup do školy 09.09.2019 ) 

 • 8:00 – 8:25  príchod do triedy
 • 8:30 – 15:00 vyučovanie

Školské stravovanie: 

 • Všetkým prihláseným záujemcom bude od 10.09.2019 poskytované stravovanie v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove školy. 
 • Cena za jeden obed je 2,90 Eur x školské dni ( platí sa predpis vopred vždy do 15. v mesiaci )
 • Npr: 2,90×22- výsledok je predpis na mesiac ( suma na každý mesiac bude odlišná pošla počtu dní v mesiaci)
 • Predpis za obed bude uverejnený na stránke Edupage v časti komunikácia, platby
 • Vyúčtovanie obedov je raz ročne ku koncu mesiaca August (preplatok alebo nedoplatok bude vrátený alebo vyčíslený k úhrade)
 • Prihlášku na obed je nutné vyplniť a priniesť najneskôr do 04.09.2019 ( prihláška je záväzná na celý školský rok a odhlásenie je nutné zaslať písomne)
 • Obed bude vydávaný prostredníctvom prideleného čipu 1 obed denne na čip (pri strate je cena nového čipu 5,00 Eur)
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy je možné prostredníctvom stránky školy, kde bude uvedený link. Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane odhlasovať a robiť zmeny.
 • Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00)
 • Za odhlásenie stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa je zodpovedný rodič.

Školné                                                                                   Školská strava

Napr.   VS: 1111 (ID žiaka)                                                   VS: 1111 (ID žiaka), ŠŠ: 012018(obdobie a rok)

ŠS: 012018 (obdobie a rok)                                                 Pozn.: školská strava Kováč (meno žiaka)

Pozn.: školné Kováč (meno žiaka)

ID žiaka je pridelené na celé štúdium pri nástupe žiaka na štúdium. V prípade straty je možné ho žiadať na sekretariáte školy.

Prehľad platieb a termínov splatnosti:

Druh platbyČíslo účtuSplatnosť 
Školné  SK95 1100 0000 0029 4245 644915. v mesiaci(je možná aj jednorazová úhrada)
Školská strava SK52 1100 0000 0029 4404 5598 

Dôležité upozornenie

Pri akejkoľvek zmene Vás prosím o aktualizáciu osobných údajov (meno, adresa, email, adresa, číslo účtu a pod…). Osobné údaje spracúvame zo Žiadosti o prijatí dieťaťa do školy, prípadne z aktualizácií, ktoré ste nám poskytli. Preto Vás žiadame o nahlásenie akýchkoľvek zmien, ktoré v budúcnosti nastanú, prípadne nastali od poslednej aktualizácie  hlásiť u triedneho učiteľa.

Riaditeľské voľno:  V prípade mimoriadnej situácie riaditeľka školy môže udeliť riaditeľské voľno.