Otvárame ZÁKLADNÚ ŠKOLU

Súkromná stredná športová škola rozširuje svoje výchovno-vzdelávacie aktivity o primárny stupeň vzdelávania a otvára Súkromnú základnú školu.

Do vzdelávacieho programu je zahrnuté aj inovatívne rozšírené vzdelávanie anglického jazyka v spolupráci s medzinárodnou jazykovou školou International House Bratislava, ktorá je akreditovaným skúškovým centrom na Cambridgeské skúšky.

Učebný plán bude postavený na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press.

Pridanou hodnotou je okrem rozšíreného vyučovania anglického jazyka aj väčší podiel predmetov zameraných na telesnú výchovu. Dôraz je teda kladený nie len na vzdelávací proces, ale aj na rozvíjanie talentov a budovanie zdravého životného štýlu už od útleho veku.

Východisková úroveň v 5. ročníku  bude stanovená na základe vstupného testovania, ktoré sa uskutoční pri prijímacom konaní.

Meranie postupu detí bude zabezpečené formou medzinárodných skúšok zaplánovaných v nasledovných ročníkoch:

  1. ročník: YLE_ Flyers
  2. ročník A2 KEY
  3. ročník B1 PRELIMINARY

Základné informácie:

– registračný poplatok 200 EUR

– školé – 3000 EUR ročne (možné nastavenie splátok)

– benefit : školský klub detí v popoludňajších hodinách

– zabezpečený stravovací režim v školskej jedálni

Viac informácií čoskoro.

Leave a Reply