Naše programy pre

Uplatnenie

Vzdelávací program a holistický prístup strednej športovej školy umožňuje žiakom úspešne rozvinúť svoju športovú kariéru v kombinácii s nadobudnutím odborných vedomostí, schopností a zručností, ktoré im zabezpečia kvalitné kariérne uplatnenie v závislosti od zvoleného odboru.

Športový manažment - 7471 M

Absolvent získa: 

  •  úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou 
  •  osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe

Absolvent odboru Športový manažment je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže riadiť a koordinovať základné činnosti v oblasti športu, navrhovať a realizovať praktické riešenia pre športové zväzy a iné športové organizácie. Je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe. Žiak získa počas štúdia schopnosti potrebné pre oblasť športového marketingu, manažmentu, základov ekonomiky a základov podnikania v športe. Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú predpokladom pre činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie. Má možnosť pracovať ako manažér športu pre športové kluby, telovýchovné jednotky, športové zväzy, regeneračné centrá, fitness centrá a iné organizácie v oblasti športu. Absolvent sa môže taktiež uplatniť v oblasti súkromného podnikania, štátnej správy a v službách, alebo  pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Digitálne služby v športe - 7475 M

Absolvent získa:
  • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou  
  • osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe; 

Absolvent odboru Digitálne služby v športe je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže vykonávať práce administrátora alebo iného samostatného špecialistu pre informačné a komunikačné technológie, riadiť a poskytovať digitálne služby, ako aj podieľať sa na analýze a tvorbe softvérového a hardvérového vybavenia športových pracovísk a športových zariadení. Je schopný vykonávať poradenské práce v oblasti výpočtovej techniky a zastávať funkciu nižšieho až stredného manažéra, špeciálne s orientáciou na manažment a administráciu výpočtovej techniky športových pracovísk a športových zariadení. Absolvent získa počas štúdia schopnosti potrebné pre analýzu a správu potrieb športových pracovísk v oblasti informačných a komunikačných technológií. Získava prehľad o aktuálnych technológiách a technologických možnostiach v oblasti poskytovania digitálnych služieb v športe. Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú tiež predpokladom pre činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie. Je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe. Absolvent sa môže taktiež uplatniť v oblasti súkromného podnika, štátnej správy a v službách,  alebo  pokračovať v štúdiu na vysokej škole.