Komisionálne skúšky

Všetkých žiakov, ktorí neboli klasifikovaní na konci riadneho obdobia v prvom polroku školského roka 2021/22, je nutné doklasifikovať spôsobom ako v bežnom období najneskôr do 28.marca 2022.

Žiaci s IŠP formou štúdia v školskom roku 2021/2022 budú klasifikovaní na základe komisionálnej skúšky, o ktorej ich bude informovať triedny učiteľ, najneskôr však do 28.marca 2022.