Pokyny k maturitám

Maturity školský rok 2021/2022

– 30. september 2021 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

– 15. október 2021 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

– 31. január 2022 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

Riadny termín:

15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk (B1 a B2)

 

Náhradný termín:

5. apríl 2022 – slovenský jazyk a literatúra

6. apríl 2022 – anglický jazyk (B1 a B2)

 

Opravný termín – predbežne:

5.-6. september 2022

 

Externá časť maturity – pre školský rok 2021/2022 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas.

Slovenský jazyk a literatúra – 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
 

Anglický jazyk – 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou)

                        – 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).

Skúška ANJ má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika, počúvanie s porozumením.

V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Písomná forma internej časti 

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

Anglický jazyk – 60 minút (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Schválenie maturitných zadaní najneskôr do 31. marca 2022 aj so zoznamom učebných pomôcok.

 

Praktická časť maturitnej skúšky – obhajoba vlasného projektu

Prácu k obhajobe treba odovzdať do 15.1.2022 (hrebeňová väzba, 2 výtlačky).

Obhajoby od 20. apríla do 22. apríla 2022 – podľa rozpisu.

 

Časový harmonogram ústnej formy internej časti 

Príslušné OŠ OÚ určili termíny internej (ústnej) časti maturitnej skúšky jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti.

Pre našu Súkromnú strednú športovú školu v termíne od  30. mája 2022 do 03. júna 2022

                     – slovenský jazyk a literatúra – začiatok skúšania o 8:00 

                     – anglický jazyk – začiatok skúšania o 8:00

                     – teoretická zložka odborných predmetov – odbor: športový manažment – začiatok skúšania o 8:00

                     – teoretická zložka odborných predmetov – odbor: výživa a šport – začiatok skúšania o 8:00