Poplatky

 Štúdium

Štúdium na škole je spoplatnené. Školné zahŕňa poskytovanie vzdelávania počas priamej vyučovacej činnosti
podľa aktuálnych rozvrhov dieťaťa.

Školné na jeden školský rok od  01.09.20018 je:

  • 1. – 4. ročník : 1200 EUR ročne

Splatnosť: Mesačne alebo jednorazovou úhradou

Školné sa uhrádza na základe Zmluvy o poskytovania vzdelávania uzatvorenej medzi školou a rodičmi dieťaťa.
Predpis školeného aj jeho úhradu môže rodič sledovať na stránke Edu Page.

VS: ID žiaka

ŠS: obdobie a rok

Pozn: školné a meno dieťaťa

Číslo účtu: SK951100 000000 2942456449

 

Registračný poplatok

Nenávratný registračný poplatok (RP) vo výške 150 € sa rodičia na základe Zmluvy zaväzujú uhradiť pri podpise
Zmluvy v hotovosti v škole. Pri nástupe na štúdium po 10.09. je registračný  poplatok 300 EUR. Registračný
poplatok sa platí iba raz za celé štúdium a to pri nástupe na štúdium.
Počas ďalšieho štúdia sa RP už neplatí.

 

Strava
Strava sa uhrádza na základe prihlásenia dieťaťa na stravovanie.

 

VS: ID dieťaťa

ŠS: obdobie a rok

Pozn: stravné a meno dieťaťa 

Číslo účtu:SK521100 000000 2944045598

Bližšie informácie doplníme neskôr.

 

Učebné pomôcky:

Počas školského roka sa zakupujú učebnica a pracovný zošit na výučbu cudzie jazyka ANJ/NJ

v hodnote závislej od predmetu. Bližšie informácie budú spostredkované učiteľom vyučujúcim daný predmet.