Prijímacie kritériá

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia

pre školský rok 2022/2023

 

Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 boli vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2022/2023 a vzťahujú sa na prijímanie uchádzačov o štúdium do týchto študijných odborov Súkromnej strednej športovej školy v Bratislave:

 

7471 M športový manažment (denná forma štúdia, 4 ročné s maturitou, s počtom 30 žiakov)

7475 M digitálne služby v športe (denná forma štúdia, 4 ročné s maturitou, s počtom 14 žiakov)

 

Podanie prihlášky:

Prihlášku možno podať elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR.

Termín podania prihlášky na štúdium je do 20. marca 2022 na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zákona č. 245/2008 Z. z. (talentové skúšky).

 

Termíny prijímacích skúšok:

Prijímacie konanie bude prebiehať v dvoch fázach, v termínoch určených ministerstvom školstva pre organizovanie prijímacích skúšok na študijné alebo učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadanie pre školský rok 2022/23:

 1. fáza   Overenie športového výkonu – všeobecné a špeciálne motorické testy pre jednotlivé športy

                       v termíne od 28. marca do 01. apríla 2022

 1. fáza   Psychotesty         1. termín         05. mája 2022            2.      termín         12. mája 2022

 

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČA

1. Úspešné ukončenie základnej školy – na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy a žiaci, ktorí už ukončili 9. ročník základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené riaditeľovi školy do 20. marca 2022.

Priemer do 1,50 = 10 bodov

Priemer do 2,00 = 8 bodov

Priemer do 2,30 = 6 bodov

Priemer do 2,50 = 4 body

Priemer do 2,70 = 2 body

Priemer nad 2,70 = 0 bodov

2. Lekárske potvrdenie od športového lekára o zdravotnej spôsobilosti. To treba odovzdať najneskôr pri prezentácii na talentových skúškach.

3. Úspešné absolvovanie overenia všeobecných pohybových schopností – talentových skúšok

– všeobecná časť – overenie všeobecného športového nadania  (bodová škála od 0 do 50 bodov)

– špecifická časť – overenie nadania v rámci vykonávaného športu (bodová škála od 0 do 90 bodov)

Uchádzač o štúdium je hodnotený komisiou zostavenou odborníkmi a trénermi daného druhu športu.

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží zdôvodnenie riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hod., umožní riaditeľka školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľka školy rezervuje uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru.

4. Absolvovanie psychotestov – ak uchádzač urobí psychotesty s výsledkom NEVYHOVUJE – nemôže byť prijatý na strednú športovú školu.

5. Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.

6. Doklady o členstve v klube/družstve súťažiacom v oficiálnych zväzových súťažiach.

Maximálny počet získaných bodov je 150.

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY

 1. Všeobecné testy

Testy:

 1. Beh na 10 m                           (bodová škála  od 0 do 10 bodov)
 2. Beh na 30 m                           (bodová škála  od 0 do 10 bodov)
 3. Skok do diaľky z miesta        (bodová škála  od 0 do 10 bodov)
 4. Hod medicinbalom                (bodová škála  od 0 do 10 bodov)
 5. Test ohybnosti                       (bodová škála  od 0 do 10 bodov)

 

 1. Špeciálne testy

Futbal:     Beh 5×10 m (člnkový beh)               

                  Slalom s loptou na čas (s)                              (bodová škála  od 0 do 90 bodov)

                  Hodnotenie hry / hry brankára

Hokej:      Korčuľovanie vpred s pukom (10m)             

                  Korčuľovanie vpred s pukom (36m)                   (bodová škála  od 0 do 90 bodov)

                   Hodnotenie hry / hry brankára

Tenis:       Základné tenisové údery do  vymedzeného územia                   (bodová škála

                   Servis na presnosť                                                                                      od 0 do 90

                    Hodnotenie hry / hra na seba                                                                             bodov)     

MMA:      Základné gymnastické prvky

                  Pohybová koordinácia                                        (bodová škála  od 0 do 90 bodov)

                  Vlastná práca s váhou                                         

                  Práca tela s ťažiskom

Atletika:   10 skok striedavonožne z miesta                                       (bodová škála  od 0 do 90 bodov)

                   Vertikálny výskok z miesta so súpažným švihom v cm

                   Hodnotenie trénera uchádzačov (technika vykonávaných cvičení, 

                   celkový pohybový prejav, koordinácia)

Rôzne športy:  Výdrž v zhybe nadhmatom                          

                           Beh 5×10 m (člnkový beh)                           (bodová škála  od 0 do 90 bodov)

                           Test obratnosti                                  

                           Sed – ľah (30´)           

Náhradný termín talentových skúšok bude v prípade nepredvídateľných  skutočností zverejnený  na webovom sídle školy

Termín konania, časový harmonogram talentovej skúšky a potrebné dokumenty k talentovej skúške budú uchádzačom písomne doručené pred konaním talentovej skúšky.

Žiak môže podať prihlášky na dva študijné odbory. V takom prípade musí vyznačiť poradie dôležitosti 1(prioritný odbor) a 2, aby bolo zrejmé, o ktorý študijný odbor prejavuje uchádzač eminentný záujem.

 

V prípade otázok kontaktnou osobou pre prijímacie konanie je: Bc. Martina Duffeková

Mobil: 0940 431 031

E-mail: taj.skolysport@gmail.com, info@sportskola.sk

Web: www.sportskola.sk

Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2022/2023, budú kritéria aktuálne upravené a zverejnené na webovej stránke školy.

ROZHODOVANIE O PRIJATÍ:

 • Bodové hodnotenie pre posúdenie výsledkov talentových skúšok prideľuje odborná komisia menovaná riaditeľkou školy, zložená z trénerov školy, športových odborníkov a učiteľov školy.
 • Celkový počet bodov, ktoré môže úspešný uchádzač dosiahnuť, je 150 bodov.
 • Pre úspešné zvládnutie talentových skúšok je potrebné získať minimálne 70 bodov.
 • Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov.
 • V prípade rovnosti bodov v danom druhu športu rozhoduje vyšší počet získaných bodov v špeciálnych testoch.
 • Riaditeľka školy zverejní výsledky prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a zašle uchádzačom rozhodnutie o prijatí spolu s informáciou o termíne, mieste a spôsobe zápisu na štúdium.
 • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle školy alebo na výveske školy najneskôr do 18. mája 2022.
 • Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 23. mája 2022.
 • Pri zápise zákonný zástupca zaplatí zápisné a podpíše zmluvu o štúdiu.

V prípade nepredvídateľných okolností alebo zhoršenia pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, v čase plánovaných talentových skúšok, si škola vyhradzuje právo úpravy požadovaných kritérií.

 

 

V Bratislave 28.02.2022                                                                           PaedDr. Silvia Jakabová

                                                                                                                                riaditeľka SSŠŠ