Školská jedáleň

  • Všetkým prihláseným záujemcom bude od začiatku aktuálneho školského roka poskytované stravovanie v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove školy. Jedlo zabezpečuje reštaurácia Mari Kiri. 
  • Cena za jeden obed je 3,28 Eur x školské dni v danom mesiaci (platí sa predpis vopred vždy do 15. v mesiaci ).
    Napr: 3,28×22- výsledok je predpis na mesiac (suma na každý mesiac bude odlišná pošla počtu dní v mesiaci).
  • Predpis za obed bude uverejnený na stránke Edupage v časti komunikácia, platby.
  • Vyúčtovanie obedov je raz ročne ku koncu mesiaca august (preplatok alebo nedoplatok bude vrátený alebo vyčíslený k úhrade). 
  • Prihlášku na obed je nutné vyplniť a priniesť najneskôr do polovice septembra aktuálneho školského roka (prihláška je záväzná a odhlásenie je nutné zaslať písomne).
  • Obed bude vydávaný prostredníctvom prideleného čipu 1 obed denne na čip (pri strate je cena nového čipu 5,00 Eur).
  • Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy je možné iba prostredníctvom nasledujúceho linku:    https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual

       Odhlásiť sa a robiť zmeny je možné prostredníctvom linku cez heslo, ktoré dieťa dostane po prihlásení sa na obed. 

  • Za odhlásenie stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa je zodpovedný rodič.

 

Inštrukcie  k platbe: 

IBAN: SK52 1100 0000 0029 4404 5598

VS: ID žiaka (rovnaké ako pri platbe školného),

ŠŠ: 092020 (obdobie a rok)

Pozn.: školská strava meno žiaka

 

ID žiaka je pridelené na celé štúdium pri nástupe žiaka na štúdium. V prípade straty je možné ho žiadať na sekretariáte školy.