Naši

Partneri

Projekt Endurance

Zámerom projektu ENDURANCE je využiť väzby a spoločné prvky medzi športom a podnikaním, ktoré sú rozmanité, ale málokedy vnímané a zriedka využívané. Tieto dve oblasti zväčša nie sú súčasne prítomné v odbornom vzdelávaní a príprave ako účinne prepojené oblasti so synergickými väzbami. Podnikateľské kompetencie sú veľmi potrebné vzhľadom na nedostatočné podnikateľské vzdelávanie a nedostatok špecifickej odbornej prípravy v oblasti podnikania v športovo orientovaných odboroch.

Cieľom projektu ENDURANCE je oživiť podnikateľského ducha a modernizovať spôsob, akým sa podnikanie učí v odbornom vzdelávaní a príprave, a tiež:

⦁ Zmapovať dynamiku športu a podnikania, spoločné črty a prepojenia pre udržateľnú kariéru žiakov v systémoch odborného vzdelávania a športu
⦁ Vyvinúť špecifické tréningové materiály a nástroje projektu ENDURANCE
⦁ Vytvoriť online interaktívnu OER platformu pre tréningové materiály ENDURANCE (virtuálne a zmiešané učenie)
⦁ Udržať výsledky a podporiť ich zavádzanie v odbornom vzdelávaní a príprave ako aj v športových ekosystémoch
⦁ Rozšíriť povedomie o podnikaní a športe aj na úrovni tvorcov politík pomocou zelenej knihy projektu ENDURANCE

 

 

Project ENDURANCE
„Entrepreneurial Capacity-building for Sport”
Project number: Erasmus+ 2020-1-SK01-KA202-078223
Project website: www.enduranceproject.eu
Project duration: November 2020 – October 2022

Project description
The intention of the ENDURANCE project is to use the links between sports and entrepreneurship that are manifold, yet seldom recognized and rarely capitalized upon. The two are rarely found together in VET as effectively connected domains with synergic links: hence the need for much-needed entrepreneurial competences due to low entrepreneurial education in sports-oriented disciplines and lack of tailored entrepreneurship training.

The objective is to reignite entrepreneurial spirit and modernize the way entrepreneurship is tackled in VET and to:

1.    Map dynamics of sports and entrepreneurship, common traits and links for sustainable careers for learners in VET and sport systems
2.    Develop ENDURANCE entrepreneurship custom-made training and tools
3.    Establish online interactive OER platform for ENDURANCE training (virtual and blended-learning)
4.    Sustain results and promote their uptake in VET and sport ecosystems
5.    Advance the entrepreneurship and sport discourse at policy level with the ENDURANCE Green Paper
    
Responsible investigator:
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
Investigators:
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
Mgr. Oskar Karlík

Partners:
Comenius University in Bratislava – Slovakia (Project Coordinator)
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy – Finland
Asociacia za razvitie na bulgarskiasport – Bulgaria
Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires – Belgium
IDP SAS Di Giancarlo Costantino (Italian Development Partners) – Italy
Internet web solutions sl – Spain
Sportska zajednica Grada Poreča – Croatia
Súkromná stredná športová škola, M.C. Sklodowskej 1, – Slovakia

The project is co-financed by the Erasmus + program of the European Commission.

Partneri Projektu Endurance

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzita Komenského v Bratislave

Fínsko

Karelia University

Bulharsko

Bulgarian Sports Development Association

Belgicko

Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires

Taliansko

IDP SAS Di Giancarlo Costantino

Španielsko

Internet Web Solutions

Chorvátsko

Sportska Zajednica Grada Poreča

Slovensko

Súkromná stredná športová škola