• Štúdium

   Štúdium na škole je spoplatnené. Školné zahŕňa poskytovanie vzdelávania počas priamej vyučovacej činnosti podľa aktuálnych rozvrhov dieťaťa.

   Školné na jeden školský rok od  01.09.20018 je:

   • 1. – 4. ročník : 1200 Eur ročne
     

   Možnosť platenia školného mesačnými splátkami vo výškej 100 Eur / mesiac.

   Školné sa uhrádza na základe Zmluvy o poskytovania vzdelávania uzatvorenej medzi školou a rodičmi dieťaťa. Predpis školeného aj jeho úhradu môže rodič sledovať na našej stránke.

   Registračný poplatok

   Nenávratný registračný poplatok sa rodičia zaväzujú uhradiť pri podpise Zmluvy o poskytovaní vzdelávania a je vo výške:

   • 150 € pri nástupe na štúdium do 10.09. príslušného roka
   • 300 € pri nástupe na štúdium po 10.09. príslušného roka


   Registračný poplatok sa platí iba raz za celé štúdium a to pri nástupe na štúdium. Počas ďalšieho štúdia sa registračný poplatok už neplatí.

   Strava

   Strava sa uhrádza na základe prihlásenia dieťaťa na stravovanie. Pre ďalšie info klikni sem.

   Učebné pomôcky:

   Počas školského roka sa zakupujú učebnica a pracovný zošit na výučbu cudzie jazyka ANJ/NJ v hodnote závislej od predmetu. Bližšie informácie budú spostredkované učiteľom vyučujúcim daný predmet.

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • info@sportskola.sk
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
  • Prihlásenie