Novinky

     • Aktualizácia ID pre zoom

      vzhľadom na zmeny v pedagogickom zbore, uverejňujem aktualizáciu ID pre zoom 

      Aktualizácia ID pre Zoom: PASSWORD pre všetky ID je 123456

      PaedDr. Silvia Jakabová - 395 585 4423            

      Ing. Jarmila Kleinová Brnková - 514 218 2422            

      Ing. Lívia Kunst Krížová, PhD. - 880 869 4209            

      Martina Duffeková - 759 326 6271            

      Mgr. Slavomír Abrahamovský -  856 839 3246            

      Mgr. Roman Beitl - 835 715 3255           

      Mgr. Tatiana Bollová - 873 904 1957           

      Ing. Viera Brillová - 853 707 6050           

      PharmDr. Peter Kovács - 960 606 6422           

      Mgr. Michal Polčic - 774 506 5263           

      PhDr. Klára Kironská - 403 436 8134           

      Doc. Ing. Monika Krošláková, PhD. - 384 331 6579            

      Mgr. Rudolf Kopčok - 824 843 5290           

      Mgr. Lucia Sámelová - 679 361 4766           

      Ing. Marek Trajter - 356 536 8080   

      Mgr. Kristína Krasňanská - 730 627 5030        

       

     • ID pre zoom

      Pre dištančné vyučovanie posielam ID pre zoom(to isté ako bolo) a nový password, jednotný = 123456 pre všetkých, tí ktorí ešte nemajú si urýchlene zmenia. Ak máte problém s vyučujúcimi na jednotlivých predmetoch, kontaktujte triednych učiteľov.

      Zoznam ZOOM ID
              
      Učiteľ                                ID na ZOOM  -          Password 
      Michal Polčic -                    774-506-5263 -          123456
      Roman Beitl  -                    835-715-3255 -          123456
      Viera Brillová -                    853-707-6050 -          123456
      Lívia Kunst Krížová -          880-869-4209 -          123456
      Tatiana Bollová -                 873-904-1957 -          123456
      Zuzana Hagarová -             980-543-8015  -         346357 (123456)
      Slavomír Abrahámovský -  856-839-3246  -         123456
      Marek Trajter -                    356-536-8080  -         435265 (123456)
      Monika Krošláková -           384-331-6579  -         123456
      Jarmila Kleinová -               514-218-2422  -         123456
      Silvia Jakabová  -               395-585-4423  -         123456
      Peter Kovacs -                    960-606-6422  -         123456
      Martina Duffeková -            759-326-6271  -         123456
      Rudolf Kopčok (MAT) -       824-843-5290  -         123456
      Klára Kironská -                                                    123456
       

     • Organizácia začiatku školského roka 2020/21

      Do školy nastupujú všetci žiaci 1. – 4. ročníka -POVINNE S RÚŠKOM NA TVÁRI

       

      Prvý školský deň - 02. 09. 20120

      POZOR !!!  - žiaci prvého a druhého ročníka prichádzajú na 9:00 a žiaci tretieho a štvrtého ročníka na 9:30 

       

      9:00  - žiaci 1. ročníka sa stretnú vo vestibule školy, následne postupujú podľa pokynov učiteľov

                    - žiaci 2. ročníka sa stretávajú na tribúne, do budovy školy vchádzajú len v sprievode triedneho učiteľa Mgr. Polčica

               

      9:30 -  žiaci 3. a 4. ročníka  sa stretnú na tribúne, do budovy školy vchádzajú len     v sprievode triedneho učiteľa Mgr. Beilt, Ing. Brillová

       

     • Podmienky vstupu do školy od 02.09.2020

      Oznam zákonným zástupcom

      a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

       

     • Komisionálne skúšky za druhý polrok 2019/2020

      Komisionálne skúšky budú prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

      24.8.2020 - PONDELOK

      Majdák Pavol - PAS (8:00), ZPV (9:00), ADK (10:00)

      Horínek Martin - PAS (8:00)

      25.8.2020 - UTOROK

      Dao Oliver - ANJ (9:00), SMA (10:30)

      Chlepková Nocol -SJL (9:30)

      Lobodáš Daniel - SJL (9:30), EKO (8:30)

      Jaroš Samuel - SJL (10:30)

      Majdák Pavol - ANJ (8:00), NEJ (9:00)

      26.8.2020 - STREDA

      Lobodáš Daniel - ZSM (8:30), TAD (9:30)

      Staršicová Vanessa - TAD (9:30)

      Majdák Pavol - EKO (8:00), ZSM (9:00)

      27.8.2020 - ŠTVRTOK

      Viteková Karolína - SMA (10:30), CMR (11:30)

      Majdák Pavol - TAD (8:00), API (9:00)

      Jaroš Samuel - API (9:00), ZDR (10:00)

    • MATURITA 2020
     • MATURITA 2020

      Oznam o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky  žiakov Súkromnej strednej športovej školy v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky nasledovne: 

       

      1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.  

      2. Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.  

      3.  V školskom roku 2019/2020 sa interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.  

      4.  Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne: 

      4.1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 
      4.2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor. 
      4.3. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. 
      4.4. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020 
      4.5. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020. 
      4.6. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.  
      4.7. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu podľa bodu 5. 

      5.  Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou alebo neboli administratívne hodnotení a uskutoční sa nasledovne: 

      5.1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr do 7. mája 2020 schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas internej časti maturitnej skúšky používať. 
      5.2 Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy. 
      5.3 Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 
      5.4 Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie. 
      5.5 Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní. 
      5.6 Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí. 
      5.7 Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Interná časť maturitnej skúšky musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020. 

      6.  Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

      7.  Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne alebo prezenčne. 

       

       

       

      V Bratislave 23.04.2020                                                Mgr. Silvia Jakabová 

                                                                                                 riaditeľka SSŠŠ

     • Záverečné a priebežné hodnotenie žiakov Súkromnej strednej športovej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

      Oznam o priebežnom a  záverečnom hodnotení žiakov Súkromnej  strednej športovej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v II. polroku školského roka 2019/2020  
       

      Na základe usmernenia na hodnotenie žiakov vydaného dňa 20.04.2020 ministrom školstva, po rozhodnutí a prerokovaní pedagogickej rady školy dňa 24.04.2020, sa priebežné a koncoročné hodnotenie uskutočňuje nasledovne:  

       

      Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:  

      - zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,  

      - sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,  
      - akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.  

       

      Zásady hodnotenia  

      1. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu. Počas prerušeného vyučovania v školách sa hodnotí príprava, spolupráca žiaka a plnenie úloh dištančného vzdelávania. 

      2. V rámci priebežného aj záverečného hodnotenia bude využívané hodnotenie písomné na základe  plnenia zadaných  úloh, spolupráce a účasti žiaka na vyučovaní online formou prostredníctvom zvolenej aplikácie.  

      Na základe usmernenia boli prijaté nasledovné opatrenia: 

      Z dôvodu prerušenia vyučovania nebudú klasifikované nasledovné predmety: 

      Športová príprava (2. AB, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B ) 
      Telesná výchova (2.AB, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B) 
      Aplikovaná Informatika (1.ŠA) 
      Písanie na počítači (1.ŠA) 
      Administratíva a korešpondencia (3.A, 3.B) 

      Z neklasifikovaných predmetov sa na vysvedčení žiakom uvedie slovo absolvoval(a). 

        
      Získavanie podkladov na hodnotenie  

      1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.  

      2. Počas prerušeného vyučovania v škole budeme hodnotiť slovne žiakov a môžeme aj na základe testov, priebežných písomných skúšok, prezentácii a ústneho skúšania formou online komunikácie.  

      3. V čase mimoriadnej situácie nerealizujeme predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.  

      4. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej dva týždne od nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia najmenej jeden týždeň.   

       
       

      Postup do vyššieho ročníka  

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník, okrem prípadov, uvedených v bode 2. 

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.  

      3. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v I. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.  

       

       

       

       

       

      V Bratislave 24.04.2020                                                   Mgr. Silvia Jakabová 

                                                                                                     riaditeľka SSŠŠ

     • ID učiteľov na ZOOM

      Zoznam ZOOM ID
      		
      Učiteľ        ID na ZOOM   Predmety

       

      Michal Polčic	   774-506-5263  TAD I.roč,WWS I.-II. roč, 
      Roman Beitl  	   835-715-3255  TAD II.-IV. Roč., DEJ
      Viera Brillová    853-707-6050  EKO II.-III.roč, PAS, ZSM, ADK, PIP
      Lívia Kunst Krížová  880-869-4209  APC IV.roč, THP II.-IV.roč, VWS III.-IV.roč, ZDR
      Tatiana Bollová	   873-904-1957  SJL, BIO, ZAF
      Jozef Laincz	   810-874-0919  ANJ I.-II.roč, KZJ III.-IV.roč
      Zuzana Hagarová    980-543-8015  NEJ, ETV, OBN
      Slavomír Abrahámovský 856-839-3246  ANJ III.-IV.roč
      Marek Trajter     356-536-8080  ZMS II.-III.roč
      Monika Krošláková   384-331-6579  ZPM, ZMS IV.roč
      Jarmila Kleinová   514-218-2422  EKO I.roč, USP, UCT
      Silvia Jakabová    395-585-4423  SMM, CZM
      Peter Kovacs	   960-606-6422  CHE, ACHE II.-III.roč, BOC II.-III.roč, HAT
      Lilla Koreňová    640-064-5640  MAT
      Martina Duffeková   759-326-6271  ZPS
       
     • INFORMÁCIA

      Školy ostanú zatvorené až do odvolania, podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.     „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. 

     • Oznam riditeľky školy

      V Bratislave 17.03.2020

      Milé žiačky, vážení žiaci,

      srdečne Vás pozdravujem a dovoľte mi, v tejto pre všetkých nás nezvyčajnej a nepredvídateľnej situácii, sa k Vám prihovoriť. Vedenie našej školy, ako aj ja osobne, si plne uvedomujeme vážnosť situácie.

      Predovšetkým nám záleží na tom, aby ste Vy aj naši pedagógovia boli zdraví, neohrození a pripravení ďalej študovať, vyučovať a spolupracovať. Preto v súlade s nariadením krízového štábu a Vlády SR, sme našu školu zatvorili (zatiaľ) do 27.3.2020, čo znamená, že v tomto čase sme prerušili vyučovanie a požiadali sme všetkých našich pedagógov, ktorí s Vami majú mať vyučovanie alebo iné aktivity v tomto období, aby s Vami konzultovali elektronicky a pripravili pre Vás zo všetkých predmetov elektronické študijné materiály tak, aby ste mohli všetky predmety plnohodnotne absolvovať a aby nebolo ohrozené Vaše štúdium. Samozrejme, vyžaduje to aj z Vašej strany zodpovedný prístup k samoštúdiu na základe poskytnutých materiálov. V prípade, že by ste od niektorých pedagógov nedostali materiály, pokyny ku štúdiu, resp. by ste nedostali odpovede na Vaše otázky, alebo by bol prístup vyučujúceho neprimeraný alebo neštandardný, prosím Vás, aby ste o tom informovali vedenie školy. Predpokladáme ale, že k takým situáciám vôbec nedôjde, záleží nám totiž na serióznej a zodpovednej spolupráci učiteľov a žiakov.

      Akékoľvek otázky a vzniknuté problémy konzultujte s triednym učiteľom.

      Sledujte internetovú stránku našej školy, ak to daná situácia bude vyžadovať, zverejnené budú ďalšie pokyny a usmernenia. Konajte a študujte zodpovedne a s rozvahou. Prajem Vám všetko dobré!

       

      S úctou

      Silvia Jakabová

      riaditeľka školy

     • Riaditeľské voľno

      z dôvodu konania opravných MS 2019, bude v dňoch 16.9.2019 riaditeľské voľno pre žiakov I. až IV. ročníka. V utorok 17.9.2019 žiaci IV. ročníkov majú štúdijné voľno a žiaci I. až  III. ročníka majú zraz pred školou o 9:00. V stredu je už riadne vyučovanie.

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie